Tin tức

Cung cấp tin tức về khoa học, học thuật, kỹ thuật mới của thế giới. Nguồn từ lấy từ các trang có uy tín như Business Insider, Washington Post, Reuters, NBC News, BBC, Time, Daily Mail, ScienceAlert, National Science Foundation, Discovery News, Science Daily, vân vân.
Tin tức được cập nhật liên tục và liên quan đến lĩnh vực sinh-hóa-vật lý học.
Có thể tham khảo thêm tại website: http://www.sbc-vietnam.com/Tin-tuc